ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

Φορολογική Ταυτότητα

Επωνυμία: Ελληνική Φρουτεμπορική Συνεργασία Α.Ε.
Α.Φ.Μ.: 996956127
Δ.Ο.Υ.: Λάρισας
Δραστηριότητα: Εμπόριο οπωρολαχανικών και τροφίμων
Έδρα: Σωκράτους 110, Λάρισα
Τηλέφωνο: 241 055 2385
Υποκατάστημα: Χατζημιχάλη 57, Λάρισα
Αρ. ΓΕΜΗ: 148582540000

Αρχεία

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2020

Πρόσάρτημα χρήσης 2020

Γενική Συνέλευση στις 31-08-2021

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης στις 31-08-2021

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2019

Πρόσάρτημα χρήσης 2019

Γενική Συνέλευση στις 25-08-2020

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2018

Πρόσάρτημα χρήσης 2018

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης στις 10-09-2019